KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościPark na Woli Duchackiej w Krakowie
wczoraj - dziś - jutro

(02.07.2013)

W 2009 r. Wojciech Przegon, profesor UR, ówczesny Zastępca Przewodniczącego Rady Kierunku Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nawiązał współpracę z Radą Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej. Przyczyną współdziałania stała się praca na rzecz utworzenia parku miejskiego, którego trzyhektarowy obszar obejmowałby część historycznego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej. Tej części, która jeszcze nie została zabudowana przez blokowiska.

Efektem zaangażowania studentów kierunku studiów w ideę zachowania terenów podworskich są projekty rewaloryzacji parku, których opracowanie poprzedziła praktyka zawodowa odbyta w lipcu 2011 r. Przystąpienie do prac wymagało szeregu studiów i analiz naukowych wykonanych także przez nauczycieli akademickich. I wtedy właśnie zrodził się pomysł napisania książki, która prezentowałaby wyniki badań. Do współpracy zaprosiliśmy mieszkańców Woli Duchackiej szczególnie zaangażowanych w ideę utworzenia parku.

Należy podkreślić, że badania naukowe zdecydowanie muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a naukowcy i studenci pracujący pod ich kierunkiem, powinni twórczo wykorzystywać warsztat badawczy służący docelowo pracom wdrożeniowym.

W pierwotnym zamierzeniu tytuł książki miał brzmieć: Park na Woli Duchckiej w Krakowie, a publikacja miała składać się z dwóch części. Część pierwsza, pt.: Park Duchacki w świetle badań naukowych, składałaby się z rozdziałów, których autorami są ci nauczyciele akademiccy, którzy byli zaangażowani w prace inwentaryzacyjno – projektowe parku i zechcieli przedstawić wyniki swoich badań. Część druga, pt. Park Duchacki we wspomnieniach mieszkańców Woli Duchackiej zawierałaby wspomnienia dotyczące dworu, parku i krajobrazów duchackich. Ich autorami byliby mieszkańcy Woli Duchackiej, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej.

Jednak w ostatecznej wersji tytuł i układ pracy jest inny. Recenzent książki, prof. Bonawentura Maciej Pawlicki, słusznie zauważył, że pracę należy zaliczyć do opracowań monograicznych, gdyż jest to praca naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu i jednemu obszarowi określonemu jako założenie dworsko-parkowe na Woli Duchackiej.

Rozważania stricte naukowe rozszerzone są o wspomnienia wolan. Poszczególne zagadnienia, podpisane imieniem i nazwiskiem Autora, składają się na pięć części książki i dotyczą historii, stanu obecnego i ewentualnej przyszłości obszaru objętego badaniami.

Dlatego ostatecznie tytuł monograii brzmi: Park na Woli Duchackiej w Krakowie: wczoraj – dziś – jutro.

Celem głównym pracy jest udowodnienie tezy, że walory krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz wartości historyczne założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej determinują funkcję terenu. Jest nią rekreacja w otoczeniu zieleni parkowej.

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Monografia: Park na Woli Duchackiej w Krakowie wczoraj - dziś - jutro


Info: Rada dzielnicy XI


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011