KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2017 rok


Uchwała nr XL/249/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie.

Uchwała nr XL/248/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 53 w Krakowie.

Uchwała nr XL/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej i Heltmana w Krakowie.

Uchwała nr XL/246/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii dot. zmiany lokalizacji przystanku MPK "Wola Duchacka" na ul. Trybuny Ludów w Krakowie.

Uchwała nr XL/245/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.

Uchwała nr XL/244/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustawienia Kamienia Pamięci z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.

Uchwała nr XL/243/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze 16 w Krakowie.

Uchwała nr XL/242/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 - 2018.

Uchwała nr XXXIX/241/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta o ujęcie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie ul. Dobczycka 20".


Uchwała nr XXXIX/240/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie opinii dot. wprowadzenia "strefy zamieszkania" na ul. Wyżynnej.


Uchwała nr XXXIX/239/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XXXVIII/238/2017 z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 16 w Krakowie.


Uchwała nr XXXVIII/237/2017 z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2018.


Uchwała nr XXXVIII/236/2017 z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie objęcia patronatem „VI Wieczoru Patriotycznego na Kurdwanowie”.


Uchwała nr XXXVIII/235/2017 z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.


Uchwała nr XXXVIII/234/2017 z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie opinii dot. zmiany granicy Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z Dzielnicą IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.


Uchwała nr XXXVIII/233/2017 z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXVII/232/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o ujęcie w budżecie Miasta na rok 2018 środków na zadanie p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej "Ścieżki rekreacyjnej Podgórze Duchackie ".


Uchwała nr XXXVII/231/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie opinii dot. planowanego zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Mochnackiego w Krakowie.


Uchwała nr XXXVII/230/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/221/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XXXVII/229/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXVII/228/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXVII/227/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku.


Uchwała nr XXXVII/226/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku.


Uchwała nr XXXVII/225/2017 z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.


Uchwała nr XXXVI/224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie opinii dot. skorygowanego projektu zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego w Parku Kurdwanowskim .


Uchwała nr XXXVI/223/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Włoskiej w Krakowie .


Uchwała nr XXXVI/222/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. budowy windy w Przychodni przy ul. Białoruskiej w Krakowie .


Uchwała nr XXXVI/221/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 .


Uchwała nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 .


Uchwała nr XXXV/219/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3 w Krakowie.


Uchwała nr XXXV/218/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie opinii dot. wydzierżawienia działki przy ul. Wysłouchów w Krakowie.


Uchwała nr XXXV/217/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu.


Uchwała nr XXXV/216/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XXXV/215/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zwiększenia ilości etatów w oddziale Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa.


Uchwała nr XXXV/214/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXIV/213/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie opinii dot. projektu pt. Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr.61 jedn. Ew. Podgórze - ZZM/01.109/17, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/212/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.


Uchwała nr XXXIV/211/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łużyckiej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/210/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXIV/209/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXIII/209/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa.


Uchwała nr XXXIII/208/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wpisania zadania „rewitalizacja Parku Kurdwanowskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2018 i lata następne.


Uchwała nr XXXIII/207/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Beskidzkiej 24 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/206/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie przy ul. Wysłouchów 2 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/205/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie przy ul. Łużyckiej 73 C w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/204/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do uzyskania przez Gminę Miejską Kraków prawa dysponowania terenem pasa drogowego ul. Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej i budowy drogi na powyższym odcinku.


Uchwała nr XXXIII/203/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie przeniesienia początkowego przystanku autobusowego linii 164.


Uchwała nr XXXIII/202/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/201/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/200/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XXXIII/199/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXII/198/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok.


Uchwała nr XXXII/197/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały w sprawie ustawienia Kamienia Pamięci – upamiętniającego bohaterów - mieszkańców Dzielnicy XI walczących o wolność w czasie I i II wojny światowej i żołnierzy podziemia antykomunistycznego.


Uchwała nr XXXII/196/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie.


Uchwała nr XXXII/195/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.


Uchwała nr XXXII/194/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXI/193/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przywrócenie tras linii autobusowych 184 i 107 przez ul. Malborską.


Uchwała nr XXXI/192/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XXXI/191/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXI/190/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXX/189/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.


Uchwała nr XXX/188/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic.


Uchwała nr XXX/187/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXIX/186/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zwrócenie Szkole Podstawowej nr 55 pawilonu B.


Uchwała nr XXIX/185/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji tramwajowej na terenie Dzielnicy XI.


Uchwała nr XXIX/184/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Puszkarskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/183/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2017 roku.


Uchwała nr XXIX/182/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.


Uchwała nr XXIX/181/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr XXIX/180/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2017