KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2005 rok


UCHWAŁA Nr. XXXVI/188/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie planu pracy w 2005 roku Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

UCHWAŁA Nr. XXXVII/190/2005 z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie planu pracy w 2005roku Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XI.

UCHWAŁA Nr. XXXVIII/195/2005 z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie akceptacji planu pracy Komisji Budownictwa i Infrastruktury na rok 2005.

UCHWAŁA Nr. XXXVIII/196/2005 z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn. "zespół mieszkaniowo-usługowy przy ulicy Turniejowej w Krakowie" na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. XXXVIII/197/2005 z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie opini dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : obiekt handlowo - usługowy wraz z parkingiem i infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Kamieńskiego i W. Sławka na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. XXXIX/201/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
w sprawie wniosku o komunalizację ulicy Bujaka na odcinku od ulicy Halszki do budynku ZSO Nr 37 w Krakowie.

UCHWAŁA Nr. XL/205/2005 z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XL/206/2005 z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie zadania powierzonego "Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem" w roku 2006.

UCHWAŁA Nr. XLI/207/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r.
w sprawie wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków w ramach zadań powierzonych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLI/209/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLII/210/2005 z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych na 2006 r.

UCHWAŁA Nr. XLII/211/2005 z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 465/3 obr. 61 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Gwarnej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, jako dopełnienie działki nr 468/3.

UCHWAŁA Nr. XLII/212/2005 z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie opinii dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Stacja telefonii komórkowej PTC ERA" (maszt antenowy z antenami) przy ul. Cechowej - dz nr. 259/4, obr. Podgórze.

UCHWAŁA Nr. XLII/213/2005 z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej jako działki nr 138/17, 138/23, 184, 185 położonej w Obr. 59 jednostka ewidencyjna Podgórze jako dopełnienie do nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 29/41, 176, 179, 29/45, 180, 175, 181.

UCHWAŁA Nr. XLII/214/2005 z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXX/815/05 RMK z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA Nr. XLIII/215/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIII/216/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/174/2004 z dnia 25 października 2004 roku w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych pn. prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIII/217/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 22 w przedszkole niepubliczne.

UCHWAŁA Nr. XLIII/218/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIII/219/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIII/220/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie zadania powierzonego pod nazwą "Bezpieczny Kraków" w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIV/221/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka".

UCHWAŁA Nr. XLIV/222/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Zespół mieszkaniowy składający się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z boksami garażowymi i garażami wielostanowiskowymi w przyziemiu przy ul. Tuchowskiej - Kordiana w Krakowie na działkach nr: 234/15, 235/20, 234/7, 235/5 obr. 63 Podgórze - wjazdy oraz infrastruktura techniczna składająca się z przyłączy i sieci instalacyjnych na działkach nr: 277/16, 234/6, 234/10, 234/14, 234/15, 235/20, 234/18, 234/19, 234/16 obr. 63 Podgórze".

UCHWAŁA Nr. XLIV/223/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budynki mieszkalne, wielorodzinne wraz z garażami podziemnymi, na działkach nr 156, 157, 158 i 163/2 obr. 63 Podgórze, wraz z infrastrukturą techniczną na w/w działkach i na działkach nr 154/2, 155/10, 159/9 obr. 61, położonych przy ul. Tuchowskiej w Krakowie".

UCHWAŁA Nr. XLIV/224/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/170/2004 z dnia 25 października 2004 roku, w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2005 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.

UCHWAŁA Nr. XLIV/225/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie realizacji zadania lokalne wydarzenia kulturalne w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIV/226/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIV/227/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie wstępnej listy rankingowej prac remontowych żłobków w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIV/228/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIV/229/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/220/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku, w sprawie zadania powierzonego pod nazwą "Bezpieczny Kraków" w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLIV/230/2005 z dnia 19 września 2005 r.
w sprawie przeniesienia środków w ramach planu finansowego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr. XLV/231/2005 z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLV/232/2005 z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie zadań powierzonych "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli" w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLV/233/2005 z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w 2006 roku w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.

UCHWAŁA Nr. XLV/234/2005 z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

UCHWAŁA Nr. XLV/235/2005 z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie zadania powierzonego lokalne wydarzenia kulturalne Dzielnic w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLV/236/2005 z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLV/237/2005 z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie zadania powierzonego pod nazwą "Bezpieczny Kraków" w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLVI/238/2005 z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie zadań powierzonych "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków" w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLVI/239/2005 z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. XLVI/240/2005 z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLVI/241/2005 z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie przeniesienia środków w ramach planu finansowego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr. XLVI/242/2005 z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie opinii dot. użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Samorządowego Żłobka nr 32.

UCHWAŁA Nr. XLVII/243/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 40/13 obr. 51 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Pańskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, jako dopełnienie działki nr. 213.

UCHWAŁA Nr. XLVII/244/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 263/3, obr. 49, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Malborskiej.

UCHWAŁA Nr. XLVII/245/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących Park Kurdwanów.

UCHWAŁA Nr. XLVII/246/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie wniosku o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na 2006 rok zadania pn. modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 33.

UCHWAŁA Nr. XLVII/247/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. XLVIII/249/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie opinii dotyczącej koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenów dla obszaru "Park rzeczny Drwinka" w Krakowie.

UCHWAŁA Nr. XLVIII/250/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie projektu planu finansowego na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr. XLVIII/251/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008