KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2006 rok


UCHWAŁA Nr. XLIX/252/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie planu finansowego na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr. XLIX/253/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie zadania powierzonego lokalne wydarzenia kulturalne.

UCHWAŁA Nr. L/254/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. L/255/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w 2006 roku w ramach "Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

UCHWAŁA Nr. L/256/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii dot. warunków zabudowy dla inwestycji pn."budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu na działkach nr 128/64, 128/68, 128/71, 128/72, Obr. 47 Podgórze w Krakowie wjazdami na teren inwestycji od ul. Pszennej (działki nr 128/69, 128/65, 128/67 obr. jw.) i infrastruktura techniczną obejmującą przyłącz wody, gazu, kanalizacji sanitarnej na działkach nr 128/71, 128/64, 128/72 oraz rozbudowę sieci i przyłącz energii elektrycznej na działkach nr 128/7, 128/39, 128/73, 128/72, 128/12, 128/74, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 128/64, 128/72, 128/65 obr. 47 Podgórze w Krakowie położonych przy ul. Pszennej w Krakowie".

UCHWAŁA Nr. L/257/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie podziału na poszczególne obszary środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.

UCHWAŁA Nr. L/259/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami boksowymi w parterach budynków oraz garażem podziemnym, miejscami parkingowymi, małą architekturą i wjazdami na działkach nr 26/12, 26/17, 26/22, 26/23, 29/5 oraz części działek nr 26/14, 30/22, 30/15, 34/3 obr. 65, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Halszki w Krakowie z infrastrukturą techniczna na działkach nr 32/10, 31/5, 30/20, 30/17, 34/3, 26/16, 26/19, 24/6, 24/18, 24/17, 24/14, 30/210, Obr 65 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie".

UCHWAŁA Nr. L/260/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii dot. inwestycji pn. "zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z parkingami naziemnymi na działkach nr 231/11, 231/12, 231/8, 231/14, 231/15 obr 63 Podgórze wraz z budową wjazdu z ulicy Kordiana oraz inwestycje liniowe - zasilanie w wodę, energie elektryczną, energie cieplna, odprowadzenie kanalizacyjne na działkach nr 277/17, 231/16, 272/3, 277/16, obr. 63 Podgórze przy ul. Kordiana/Łużyckiej w Krakowie".

UCHWAŁA Nr. L/261/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 483/6, obr. 61 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Zimnej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

UCHWAŁA Nr. L/262/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii dot. warunków zabudowy dla inwestycji pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu na działkach nr 128/64, 128/68, 128/71, 128/72, obr. 47 Podgórze w Krakowie wjazdami na teren inwestycji od ul. Pszennej (działki nr 128/69 128/65, 128/67 obr. jw.) i infrastruktura techniczną obejmującą przyłącz wody, gazu, kanalizacji sanitarnej na działkach nr 128/71, 128/64, 128/72 oraz rozbudowę sieci i przyłącz energii elektrycznej na działkach nr 128/7, 128/39, 128/73, 128/72, 128/12, 128/74, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 128/64, 128/72, 128/65 obr. 47 Podgórze w Krakowie położonych przy ul. Pszennej w Krakowie".

UCHWAŁA Nr. LI/263/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie akceptacji planu pracy Komisji Budownictwa i Infrastruktury na rok 2006.

UCHWAŁA Nr. LI/264/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji paliw Carrefour Polska s-ka z oo. wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 198/27 obr. 63 Podgórze przy ul. Witosa w Krakowie" na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LI/265/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w 2006 roku w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.

UCHWAŁA Nr. LI/266/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LI/267/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LI/268/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LI/269/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu dla Rad Dzielnic w 2006 r.

UCHWAŁA Nr. LII/270/2006 z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych "Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem" w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LII/271/2006 z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie opinii dot. inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno - handlowo-usługowego wielorodzinnego z parkingami i pomieszczeniami gospodarczymi w piwnicach oraz niezbędnym zapleczem gospodarczym i komunikacyjnym (w tym dwa wjazdy na działkę) na działce nr 225/2, Obr. 63, jedn. ewidencyjna Podgórze oraz rozbudową fragmentu sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 277/16 i 277/17, Obr. 63, jedn. ewidencyjna Podgórze przy ulicy Kordiana w Krakowie" na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LII/272/2006 z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie planu pracy w 2006roku Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XI.

UCHWAŁA Nr. LII/273/2006 z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli" w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LII/274/2006 z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie planu pracy w 2006 roku Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

UCHWAŁA Nr. LII/275/2006 z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie zaakceptowania planu pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr. LIII/276/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Miasta Krakowa z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2005 roku.

UCHWAŁA Nr. LIV/277/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie opinii dot. zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 411 obr. 61 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Kijanki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jako dopełnienie działki nr 271/6.

UCHWAŁA Nr. LIV/278/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LV/279/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa o uzupełnienie nazwy Dzielnicy o określenie zgodne z lokalnymi tradycjami.

UCHWAŁA Nr. LV/280/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LV/281/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli" w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVI/282/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych prace remontowe dróg, chodników i oświetlania w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVI/283/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zadania powierzonego "Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem" w roku 2007.

UCHWAŁA Nr. LVI/284/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w parterze budynku, zagospodarowaniem terenu, przyłączami; wod – kan., kanalizacji opadowej, co, energii elektrycznej, boksami garażowymi w przyziemiu, wjazdami, miejscami postojowymi (m.in. w pasie drogowym ul. Dauna działkach nr 322/1, 322/2, 271/9 obr. 50 Podgórze przy ul. Alfreda Dauna/Nowosądeckiej w Krakowie oraz z budową sieci kablowej nn. na działkach nr 271/9 obr. 50 i 812/37 obr. 49 Podgórze w Krakowie".

UCHWAŁA Nr. LVI/285/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wstępnej listy rankingowej pracy remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr. LVI/286/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVI/287/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVI/288/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wstępnej listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2007r.

UCHWAŁA Nr. LVII/289/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie opinii dot. zagospodarowania części działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 205/2, 206/58 oraz działki nr 206/57 obręb 63 – Podgórze położonych w rejonie ulic Turniejowej i Stojałowskiego.

UCHWAŁA Nr. LVII/290/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie opinii dot. koncepcji budowy chodnika przy ul. Tarnobrzeskiej w Krakowie.

UCHWAŁA Nr. LVII/291/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2007 roku.

UCHWAŁA Nr. LVII/292/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVII/293/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr. LVII/294/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1153/2006 z dnia 6 czerwca 2006 roku, w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVIII/295/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa o dokonanie korekty granicy Dzielnicy XI.

UCHWAŁA Nr. LVIII/296/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem wielostanowiskowym , drogami wewnętrznymi i parkingami oraz obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr 152/4, 286/3, 287/3, obr. 63 Podgórze, wjazdem z działki 272/3 obr. 63 Podgórze oraz obiektów infrastruktury technicznej na działkach 272/3, 154/5, 156/2, 157/2, 156/1, 154/1, 154/26, 153/25, 153/27, 231/10, 279/3, 279/6, 277/18, 277/19, 230/14, 230/18, 230/19, 230/11, 230/2, 272/2, obr. 63 Podgórze oraz na działkach 152/6, 152/7, 518/6, 518/8, 518/15, 518/16, 518/12, 518/13, 40/9, 40/11, 43/5, obr. 61 Podgórze przy ul. Łużyckiej w Krakowie" na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LVIII/297/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalno – usługowych z garażem podziemnym na działce nr 812/9, obr. 49 Podgórze z infrastrukturą techniczną na działkach 812/25, 426/6, 812/13, 638/21, 812/9, 397/15, 423/35, obr. 49 wraz z wjazdami z działek 812/13, 812/9, obr. 49 budową nowych oraz przebudową istniejących miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Czarnogórskiej na działce nr 812/13, obr. 49 Podgórze przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie” na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LVIII/298/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych prace remontowe dróg, chodników i oświetlania w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVIII/299/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2007 roku.

UCHWAŁA Nr. LVIII/300/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LVIII/301/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie zadania powierzonego pod nazwą „Bezpieczny Kraków” w 2007 roku.

UCHWAŁA Nr. LVIII/302/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie przeniesienia środków w ramach planu finansowego na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr. LVIII/303/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LIX/304/2006 z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie przesunięcia środków z zadań powierzonych na 2006 r. z zakresu "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" na zadania z zakresu "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia".

UCHWAŁA Nr. LIX/305/2006 z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych prace remontowe dróg, chodników i oświetlania w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LX/306/2006 z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w 2007 roku.

UCHWAŁA Nr. LX/307/2006 z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie zadań priorytetowych w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LX/308/2006 z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr. LX/310/2006 z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w 2007 roku w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.

UCHWAŁA Nr. LX/311/2006 z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, z garażami wbudowanymi i garażem podziemnym wraz z wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr: 323/3, 323/4, 323/5, obr. 49 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 323/3, 323/4, 323/5, 706/2, 811/15, 811/9, 811/11, 811/12, 811/6, 811/5, 598/1, 361/7, 361/11, 600/1, 601/1, obr. 49 Podgórze wraz z wjazdem z ulicy Estońskiej – działka nr 811/15, obr. 49 Podgórze w Krakowie" na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LXI/312/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych "prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w 2007 roku".

UCHWAŁA Nr. LXI/313/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w 2006roku.

UCHWAŁA Nr. LXI/314/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w 2007 roku.

UCHWAŁA Nr. LXI/315/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 43/1, 43/9, 44/1, 44/8 obr. 61 Podgórze wraz z rozbudową miejskiej sieci energetycznej i wjazdem na działkach nr 317/5, 518/8, 50/4, 50/5 obr. 61 Podgórze z wjazdem z ul. Łużyckiej (dz. 317/5) w Krakowie"" na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LXI/316/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa budynków wielorodzinnych z boksami garażowymi wbudowanymi oraz wolnostojącymi, z dopuszczalnymi lokalami użytkowymi w parterach budynków, z zagospodarowaniem terenu (m.in. plac zabaw, miejsca postojowe), z dwoma wjazdami z ul. Sas – Zubrzyckiego z działki nr 506/6 na działkach nr 506/82, 506/83, obr. 48 Podgórze oraz infrastruktura techniczną (w tym budowa sieci kablowej NN, sieci gazowej średnioprężnej, sieci wodociągowej – spięcie, przekładka sieci kanalizacji ogólnospławnej, budowa kotłowni gazowej wbudowanej oraz przyłączy infrastruktury technicznej) dodatkowo na działkach nr 466/11, 238, 154/1, 151/6, 506/15, 506/12, 506/6 obr. 48 Podgórze przy ul. Sas – Zubrzyckiego w Krakowie" na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LXI/317/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi na działkach nr 712/3, 814, 815, obr.49, jedn. ewid. Podgórze, infrastrukturą techniczną dodatkowo na działkach nr596/1, 595/5, 812/14, 812/1 obr.49 Podgórze oraz obsługą komunikacyjną i wjazdami z działek nr 705/1 (z ul. Algierskiej), 811/14, 595/5 (z ul. Mochnackiego) i 812/1 (z ul. Macedońskiej), obr. 49 Podgórze przy ul. Malborskiej/ ul. Mochnackiego w Krakowie" w na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LXI/318/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami indywidualnymi, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi na działkach nr: 736/15 i 736/18 obr. 49 Podgórze, a także z wjazdem i drogą dojazdową od ul. Włoskiej, wjazdem od ul. Czarnogórskiej i wjazdami od ul. Wolności, infrastrukturą techniczną obejmującą rozbudowę sieci wraz z przyłączami (wodociągowe, kanalizacyjne dla wody opadowej i ścieków sanitarnych, energetyczne, ciepłownicze i gazowe) na działkach nr: 736/15, 736/18, 736/4, 736/17, 736/19, 736/22, 736/24, 426/6, 812/25, 812/13, 812/9, 605/11, 422/1, 421/3, 420/11, 420/12, 420/13, 419/3, 423/38, 677/1, 604/3, 604/4, 638/21 obr. 49 Podgórze przy ul. Czarnogórskiej/ Włoskiej/ Wolności w Krakowie" w na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LXI/319/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa dodatkowego, podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika paliw URP Diesel o poj. 20m3 wraz z podłączeniem istniejącej instalacji paliwowej na działce nr 81/67 obr. 65 Podgórze przy ul. Stojałowskiego 1 w Krakowie" w na etapie ustalania warunków zabudowy.

UCHWAŁA Nr. LXI/320/2006 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w 2007 roku.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008