KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2009 rok


Uchwała nr XXXIX/461/2009 z dnia 15 grudnia 2009
w sprawie budowy chodnika na ul. Kamieńskiego.

Uchwała nr XXXIX/460/2009 z dnia 15 grudnia 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pańskiej.

Uchwała nr XXXIX/459/2009 z dnia 15 grudnia 2009
w sprawie zmian w organizacji komunikacji miejskiej.

Uchwała nr XXXIX/458/2009 z dnia 15 grudnia 2009
w sprawie opinii dot. projektu rozbudowy istniejącej ul. Kordiana oraz budowy połączenia ul. Kordiana z ul. Tuchowską w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Uchwała nr XXXIX/457/2009 z dnia 15 grudnia 2009
w sprawie połączenia skrzyżowania ul. Nowosądeckiej i ul. Na Kozłówce ze skrzyżowaniem ul. Macedońskiej i ul. Dauna.

Uchwała nr XXXIX/456/2009 z dnia 15 grudnia 2009
w sprawie upoważnienia Zarządu.

Uchwała nr XXXVIII/455/2009 z dnia 12 listopada 2009
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała nr XXXVIII/454/2009 z dnia 12 listopada 2009
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVIII/453/2009 z dnia 12 listopada 2009
w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej.

Uchwała nr XXXVIII/452/2009 z dnia 12 listopada 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "budowa grzebowiska dla zwierząt domowych na działkach nr 21/5 22/2, 23/4, 23/6, 29/2, 30/2, 31/4, 31/6, 21/4, 22/1, 23/3, 23/5, 29/1, 30/1, 31/3, 31/5 obr.99 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 250/5 i 250/6 obr. 99 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Hallera w Krakowie".

Uchwała nr XXXVIII/451/2009 z dnia 12 listopada 2009
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVII/450/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie projektu przebudowy ul. Siemomysła w Krakowie.

Uchwała nr XXXVII/449/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie ewentualnego zbycia działek nr 128/44, cz. działki nr 128/45, 128/19, 128/28, 128/20, cz. działki 128/37 położonych w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Pszennej.

Uchwała nr XXXVII/448/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie ewentualnego oddania w użytkowanie wieczyste części działki nr 463/109 położonej w obrębie 48 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Witosa.

Uchwała nr XXXVII/447/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Uchwała nr XXXVII/446/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2009 roku.

Uchwała nr XXXVII/445/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/403/2009 w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVII/444/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/273/2008 w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXVII/443/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2009r.

Uchwała nr XXXVII/442/2009 z dnia 27 października 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXVI/441/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie zadań powierzonych w 2010r. w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków".

Uchwała nr XXXVI/440/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/408/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku.

Uchwała nr XXXVI/439/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2010 roku.

Uchwała nr XXXVI/438/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2010 roku.

Uchwała nr XXXVI/437/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2010 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z mała architekturą.

Uchwała nr XXXVI/436/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, z garażami podziemnymi na działkach nr 20/2, nr 3/3 i nr 3/4 obr. 59 Podgórze wraz z parkingami naziemnymi, drogami wewnętrznymi i dwoma wjazdami na działkach nr 3/1, 136/4, 136/1, 20/2, 3/3, 20/4, 138/10 obr. 59 Podgórze przy ul. Błotnej i ul. Sadka w Krakowie".

Uchwała nr XXXVI/435/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie zgłoszenia postulatów do "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa"

Uchwała nr XXXVI/434/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXVI/433/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie Międzynarodowego Biegu Podgórskiego.

Uchwała nr XXXVI/432/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie projektu planu finansowego na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVI/431/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIV/407/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku dotyczącej zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVI/430/2009 z dnia 29 września 2009
w sprawie nadania nazwy nowobudowanej ulicy.

Uchwała nr XXXV/429/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie opinii o ustaleniu godzin pracy aptek krakowskich w 2010 roku.

Uchwała nr XXXV/428/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wysłouchów 28.

Uchwała nr XXXV/427/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie ewentualnego zbycia działek ewidencyjnych nr 189/10, 81/3, 83/2, 83/1 położonych w obrębie 65 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Cechowej.

Uchwała nr XXXV/426/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalno-usługowego z kondygnacją postojową w przyziemiu i garażem podziemnym na działkach nr 187/9 i 186/17 obr. 63 jedn. ewid. Podgórze, z miejscami postojowymi i dojazdem na działkach nr 187/9 i 186/17 obr. 63 jed. ewid. Podgórze i na działkach nr 187/8 obr. 63 jedn. ewid. Podgórze (z ul. Marcowej) oraz sieciami i przyłączami: wod-kan., co, energii elektrycznej na działkach nr: 187/8, 187/6, 289/3, 167/6, 167/9, 167/8, 167/16, 167/15, 166/3, 289/5, 188/24, 188/25, 187/3 obr. 63 jedn. ewid. Podgorze przy ul. Witosa i ul. Marcowej w Krakowie".

Uchwała nr XXXV/425/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie opinii dot. opracowania projektu rozbudowy ul. Turniejowej na odcinku od ul. Gromady Grudziąż do ul. Łapanowskiej w Krakowie, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Uchwała nr XXXV/424/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie opinii dot. opracowania projektu rozbudowy ul. Turniejowej na odcinku od ul. Gołaśka do ul. Gromady Grudziąż w Krakowie, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Uchwała nr XXXV/423/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 w Krakowie na działkach 429/5, 645/58, 423/39, 423/37, 736/21, 423/29, 427/17, 420/10, 736/23, 432/18, 426/9, 605/10, 628/5, 639/5, 426/7, 420/8, 432/11, 432/12, 432/17, 615/5, 615/4, 605/9, 605/12, 427/12, 812/13, 427/13, 432/16, 434/2, 645/55, 432/19, 436/5, 426/8, 427/14, 429/4, 433/1, 628/4, 639/4, 645/47 obr. 49 Podgórze wraz z przebudową istniejącego wjazdu na działkach nr 432/18 i 432/15 obr. 49 Podgórze przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie".

Uchwała nr XXXV/422/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku zaplecza socjalnego zespołu boisk sportowych w ramach kompleksu Moje boisko - ORLIK 2012, zjazdu technicznego na prawach zjazdu indywidualnego z ul. Halszki, placu wejściowego, masztów - oświetleniem boisk oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wody, energetycznego, kanalizacji opadowej z drenażem przy ul. Bujaka/Halszki w Krakowie" - działki nr 3/2, 4/2, 197/18, 3/4, 2/17 obr. 65 Podgórze.

Uchwała nr XXXV/421/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "budowa grzebowiska dla zwierząt domowych na działkach nr 21/5 22/2, 23/4, 23/6, 29/2, 30/2, 31/4, 31/6, 21/4, 22/1, 23/3, 23/5, 29/1, 30/1, 31/3, 31/5 obr.99 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 250/5 i 250/6 obr. 99 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Hallera w Krakowie".

Uchwała nr XXXV/420/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie zadania "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kordiana z ul. Tuchowską i z ul. Bojki".

Uchwała nr XXXV/419/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie przebudowy ulicy Siemomysła i ulicy Stoigniewa w Krakowie.

Uchwała nr XXXV/418/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie przebudowy ulic: Klonowica i Beskidzkiej.

Uchwała nr XXXV/417/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie przebudowy ulic Cechowej i Łużyckiej.

Uchwała nr XXXV/416/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie zadania "Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14".

Uchwała nr XXXV/415/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie kontynuacji budowy hali dla KS "Orzeł" Piaski Wielkie.

Uchwała nr XXXV/414/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2010 roku.

Uchwała nr XXXV/413/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działkach nr 495/2 i 496 obręb 48 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Uchwała nr XXXV/412/2009 z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie zadań priorytetowych w 2009 roku.

Uchwała nr XXXIV/411/2009 z dnia 7 lipca 2009
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2010 roku.

Uchwała nr XXXIV/410/2009 z dnia 7 lipca 2009
w sprawie zadania powierzonego "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2010 roku.

Uchwała nr XXXIV/409/2009 z dnia 7 lipca 2009
w sprawie wykorzystania funduszy UE na budowę Osiedlowego Domu Kultury i pomieszczeń dla Biblioteki Publicznej (filia) oraz sali gimnastyczno-widowiskowej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 7

Uchwała nr XXXIV/408/2009 z dnia 7 lipca 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/404/2009 w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2010 roku.

Uchwała nr XXXIV/407/2009 z dnia 7 lipca 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXIII/406/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXIII/405/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXIII/404/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2010 roku.

Uchwała nr XXXIII/403/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XXXIII/402/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/273/2008 w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXIII/401/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie skanalizowania ul. Kordiana - bocznej.

Uchwała nr XXXIII/400/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie opinii dot. dzierżawy nieruchomości obejmujących działki nr 205/2 i 206/58 obr. 63 Podgórze przy ul. Wysłouchów 34 w Krakowie.

Uchwała nr XXXIII/399/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na cele użyteczności publicznej.

Uchwała nr XXXIII/398/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXIII/397/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2009 roku.

Uchwała nr XXXIII/396/2009 z dnia 16 czerwca 2009
w sprawie zmiany planu finansowego na 2009 rok.

Uchwała nr XXXII/395/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok

Uchwała nr XXXII/394/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie rozszerzenia listy rankingowej zadań powierzonych na 2009 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z mała architekturą.

Uchwała nr XXXII/393/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie sprzedaży działek nr: 57/150, 57/165, 57/166, 57/167, 57/168 obr. 47 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Uchwała nr XXXII/392/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym na działce nr 16/18 obr. 65 Podgórze, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 16/18, 16/17, 194/2, 194/6, 194/7 195/1, 1/30, 1/42, 1/44, 1/46, 1/47, 1/51 obr. 65 Podgórze i wjazdem z ul. Pagórkowej na działce nr 192/3 obr. 65 Podgórze, przy ul. Pagórkowej i ul. Bujaka w Krakowie".

Uchwała nr XXXII/391/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie uszczegółowienia zadania priorytetowego Rady Dzielnicy XI na rok 2009 pn. "Badania profilaktyczne".

Uchwała nr XXXII/390/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/273/2008 z dnia 8 lipca 2008 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXII/389/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXII/388/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXII/387/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr XXXII/386/2009 z dnia 26 maja 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXXI/385/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
w sprawie pozostawienia filii biblioteki na ul. W. Sławka.

Uchwała nr XXXI/384/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i układem komunikacyjnym na działce nr 153/28 obr.63 Podgórze wraz z miejscami postojowymi na działce nr 153/27 i wjazdem na działkach nr 153/27, 272/3 obr.63 Podgórze przy ul. Łużyckiej w Krakowie".

Uchwała nr XXXI/383/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
w sprawie opinii dot. inwestycji pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji z przyłączami w ul. Cechowej bocznej".

Uchwała nr XXXI/382/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
w sprawie zbycia na rzecz osób fizycznych działki nr 128/2 obr.91 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Uchwała nr XXXI/381/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
w sprawie poparcia działalności i istnienia Stowarzyszenia Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie na terenie Dzielnicy XI.

Uchwała nr XXXI/380/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
w sprawie lokalizacji Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Herberta.

Uchwała nr XXX/379/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności w 2009 roku.

Uchwała nr XXX/378/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i układem komunikacyjnym na działkach nr 129/59, 130/4 obr. 49 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdem na działkach nr 130/4, 821/1 obr. 49 Podgórze przy ul. Skowroniej w Krakowie".

Uchwała nr XXX/377/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły przy ul. Podedworze w Krakowie.

Uchwała nr XXX/376/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Inwestycji na rok 2009.

Uchwała nr XXX/375/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na rok 2009.

Uchwała nr XXX/374/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2009.

Uchwała nr XXX/373/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2008 roku.

Uchwała nr XXX/372/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXX/371/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXX/370/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie poszerzenia składu Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami.

Uchwała nr XXX/369/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

Uchwała nr XXX/368/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXX/367/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie delegowania członka Rady Dzielnicy XI do prac w Komisji.

Uchwała nr XXX/366/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie opinii dot. zbycia działki nr 282/1 i części działki nr 413 obr. 63 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych przy ul. Białoruskiej w Krakowie.

Uchwała nr XXX/365/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie zaopiniowania przedłużenia umowy najmu mieszkania socjalnego.

Uchwała nr XXX/364/2009 z dnia 31 marca 2009
w sprawie opinii dot. nadania imienia Heleny Bechlerowej Samorządowemu Przedszkolu nr 163.

Uchwała nr XXIX/363/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 261/2 obr. 47 Podgórze z infrastrukturą techniczną, towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi oraz dojazdem na działkach nr 261/2, 263/21 obr. 47 Podgórze w rejonie ul. Puszkarskiej w Krakowie"

Uchwała nr XXIX/62/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie poparcia starań mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Ukośnej w Krakowie, dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej

Uchwała nr XXIX/361/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego planowanego przy ul. Tuchowskiej

Uchwała nr XXIX/360/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego planowanego przy ul. Bochenka i ul. Szpakowej.

Uchwała nr XXIX/359/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie poparcia starań mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Czajna w Krakowie, dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej.

Uchwała nr XXIX/358/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2009 roku.

Uchwała nr XXIX/357/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno - usługowych z garażami podziemnymi, stacjami transformatorowymi na działkach nr 25/6, 25/8, 26/8, 26/10, 26/13, 26/17, 26/18, 26/26, 26/28, 26/30, 27/2, 28/5, 29/5, 29/19, 30/27 obr. 65 Podgórze; drogą dojazdową i wjazdami z ul. Halszki i ul. Łowienickiej na działkach nr 24/17, 24/18, 26/12, 26/14, 26/22, 26/23, 26/24, 34/3 obr. 65 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną dodatkowo na działkach nr 24/6, 24/17, 24/18, 25/7, 26/12, 26/14, 26/22, 26/23, 26/24,34/3 oraz 24/14, 25/3, 25/5, 26/19, 26/25, 26/27, 26/29, 27/1, 28/1, 28/2, 28/4, 29/9, 29/14, 29/16, 81/23, 81/64 obr. 65 Podgórze przy ul. Łowienickiej, ul. Halszki w Krakowie".

Uchwała nr XXIX/356/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie opinii dot. zbycia działki nr 281/1 i części działki nr 413 obr. 63 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych przy ul. Białoruskiej w Krakowie.

Uchwała nr XXIX/355/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa automatycznej samoobsługowej stacji paliw na działce nr 149/3 obr.63 Podgórze wraz z wjazdem na działkach nr 413/18, 413/3, 149/3 obr.63 Podgórze przy ul. Białoruskiej w Krakowie oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 149/3, 413/18, 413/12, 413/13, 413/14 obr. 63 i działki nr 811/17, 811/18, 811/19, 811/20, 583/9, 583/ 10 obr. 49 Podgórze".

Uchwała nr XXIX/354/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obwodów szkół.

Uchwała nr XXIX/353/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji na rok 2009.

Uchwała nr XXIX/352/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie zadań priorytetowych na 2009 rok.

Uchwała nr XXIX/351/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2009 rok.

Uchwała nr XXIX/350/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie renowacji i modernizacji cmentarza komunalnego przy ul. Wspólnej.

Uchwała nr XXIX/349/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2009 roku.

Uchwała nr XXIX/348/2009 z dnia 24 lutego 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2009 rok.

Uchwała nr XXVIII/347/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami na rok 2009.

Uchwała nr XXVIII/346/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury na rok 2009.

Uchwała nr XXVIII/345/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie zachowania działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego "Podgórze".

Uchwała nr XXVIII/344/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie zaopiniowania przedłużenia umowy najmu mieszkania socjalnego.

Uchwała nr XXVIII/343/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie przebudowy ulicy Cechowej i Łużyckiej.

Uchwała nr XXVIII/342/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie zmiany listy rankingowej zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2009 roku.

Uchwała nr XXVIII/341/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie realizacji inwestycji ulicy Sadka.

Uchwała nr XXVIII/340/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie wykupu nieruchomości pod drogami.

Uchwała nr XXVIII/339/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie przebudowy ulic: Klonowica i Beskidzkiej.

Uchwała nr XXVIII/338/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Bujaka w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XXVIII/337/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie planu finansowego na 2009 rok.

Uchwała nr XXVIII/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009
w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na Woli Duchackiej, między ul. Estońską, Macedońską, Białoruską i Malborską - były Park Podworski.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008