Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO

Ogłoszenie konsultacyjne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa” na lata 2022-2030

 

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa” na lata 2022-2030.


Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Autorami dokumentu we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na
podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 28 stycznia – 18 lutego 2022 r.


W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 8 lutego 2022 roku o godzinie 16.00 – 17.00
  2. Dyżury konsultacyjne eksperta w dniu: 7 lutego 2022 roku w godzinach 15.00-17.00 oraz w dniu 9 lutego 2022 roku w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu 12 6161929.
  3. Możliwość wypełnienia ankiety konsultacyjnej w czasie trwania konsultacji społecznych tj. w dniach 28 stycznia – 18 lutego 2022 roku.

 

Link do spotkania on-line, ankieta konsultacyjna oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl oraz
www.obywatelski.krakow.pl

Szczegóły na temat Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa - www.krakow.pl