Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) z programem usprawniającym i integracją – dla dorosłych w terminie od 18 września do 2 października 2022 r. do Dziwnówka.

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać od 4 do 31 maja br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Uwaga! Każda zakwalifikowana osoba musi zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (w tym o wskazaniach czy przeciwwskazaniach do zabiegów, przyjmowanych lekach).

Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • dochód nie przekraczający 1 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 2 328 zł netto,
  • pierwszeństwo maja osoby z I a następnie z II grupą inwalidzką, które nie uczestniczyły w wyjeździe w roku poprzednim

Wyniki kwalifikacji:

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 30 czerwca br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronie internetowej.

DO POBRANIA:

  Wzór wniosku