Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie od wielu lat prowadzą badania ankietowe w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, instytucjach oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego. Z wyników badań statystycznych korzysta nie tylko administracja publiczna, przedsiębiorcy, studenci, uczniowie, organizacje non-profit, ale przede wszystkim ogół społeczeństwa. Każdy z nas poszukuje bieżącej informacji o swoim kraju, województwie, regionie czy miejscowości. To, co się aktualnie dzieje się w gospodarce i społeczeństwie, prezentują wyniki systematycznie prowadzonych badań statystycznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników służb statystyki publicznej, podstawową metodą realizacji badań ankietowych jest wywiad telefoniczny. W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu telefonicznego, dopuszcza się możliwość nawiązania kontaktu bezpośredniego przez ankietera statystycznego z wylosowanym do badania gospodarstwem domowym/rolnym (za zgodą respondenta i przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia).

Dane zebrane w badaniach służą do różnych analiz statystycznych, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne).

We wszystkich badaniach prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

Tożsamość ankieterów z terenu województwa małopolskiego można potwierdzić: