Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór dla 4 rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”-  edycja 2022 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, dzięki czemu uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w programie.

W ramach programu rodzic/opiekun dziecka z niepełnosprawnością ma możliwość wykorzystania do 240 godzin opieki dziennej w miejscu zamieszkania, ze wskazaniem osoby świadczącej usługi na rzecz dziecka w terminie od 01.10.2022r. do 30.11.2022r.

Warunki udziału w programie:

  • posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,
  • zamieszkiwanie rodzica/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z dzieckiem
    z niepełnosprawnością i sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki,
  • stałe przebywanie dziecka w domu, tj. nie korzystanie z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego, czy internatu.

Warunki realizacji opieki:

1. Zgodnie z zasadami Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022r., opieka w miejscu zamieszkania dziecka z niepełnosprawnością może być świadczona przez:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  •  osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

2. Osoba zgłoszona przez uczestnika do świadczenia usług opieki dziennej w miejscu zamieszkania dziecka z niepełnosprawnością nie może   być:

  • członkiem rodziny (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu),
  • opiekunów prawnych,
  • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

3. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej z limitem do 240 godzin. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

4. W ramach realizacji gmina zatrudni pracownika realizującego usługi opieki wytchnieniowej wskazanego przez uczestnika Programu, spełniającego powyższe warunki. Kwota wynagrodzenia za godzinę opieki wynosi 38 zł brutto (w tym składki i pochodne od wynagrodzenia).

Nabór trwa do dnia 13 września. Osoby, które zakwalifikują się do programu zostaną poinformowane telefonicznie.

W załączeniu znajdują się dokumenty (zał. 1-3), które należy wypełnić i wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności dziecka dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24 pok. nr. 13 parter (po lewej stronie od recepcji) do dnia 13 września godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:40-15:00.

W przypadku dużego zainteresowania naborem, w związku z małą ilością miejsc, osoby chętne mogą zostać poproszone o dołączenie do karty zgłoszenia, wypełnionej przez lekarza karty pomiaru niezależności funkcjonalnej, zgodnie z załączonym wzorem (zał. 4)

Więcej informacji pod nr. tel. 12 616 50 76

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z zasadami Programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2022.

DOCProgram "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2022

DOCZał 1. Karta zgłoszenia do Programu

DOCZał. 2 Klauzula informacyjna

DOCZał. 3 RODO MRiPS

DOCZał. 4 Karta pomiaru