Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli i obywatelek, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma reprezentować ogólną populację miasta.

Zasady Krakowskiego Panelu Transportowego
Mieszkańcy i mieszkanki Krakowa będą mieli okazję wypowiedzieć się w sprawach dotyczących zrównoważonego transportu za pośrednictwem elektronicznej ankiety lub bezpośrednio, biorąc udział w konsultacjach społecznych. Oprócz tego drogą losowania zostanie wyłoniona reprezentatywna grupa mieszkańców, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych panelu.

Do udziału zostaną zaproszeni również eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami panelu wiedzą specjalistyczną z zakresu zrównoważonego transportu. Zgodnie z ideą partycypacji, głos w części edukacyjnej będą mieli nie tylko eksperci, ale także organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, których działalność jest związana z tematem panelu. Zespół facylitacyjny zadba o moderację dyskusji, tak aby wszystkie strony mogły wypowiedzieć się i osiągnąć konsensus w kwestiach spornych.

Dla właściwego przebiegu procesu konsultacyjnego zostanie powołany zespół koordynujący Krakowski Panel Transportowy. Jednym z kluczowych zadań tego zespołu będzie weryfikacja powstałych w toku dyskusji rozwiązań pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym. Ostateczne rekomendacje zostaną poddane głosowaniu panelistów. Te, które uzyskają minimum 80-proc. poparcie i leżą w kompetencjach samorządu, prezydent uzna za wiążące i będą one sukcesywnie wdrażane.

Terminy i miejsce panelu
4-5 marca, 18-19 marca, 1 kwietnia 2023 r.
(informacja o miejscu będzie dostępna wkrótce)

Operatorami i moderatorami panelu transportowego są wyłonione w konkursie dwie organizacje pozarządowe: Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja Optimum Pareto.

Szczegółowe informacje nt. zasad panelu znajdują się w regulaminie.