Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) realizuje miejski Program Budowy Parkingów Lokalnych. Główną rolę odegrają w nim organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one mogły wnioskować o budowę miejsc postojowych oraz wnieść swój wkład - przekazując środki finansowe bądź teren/działkę.

Złożony do Zarządu Dróg wniosek po ocenie komisji trafi do Dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji - poprzez wyrażenie opinii. W kolejnym kroku, ZDMK zleca przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Pozytywnie ocenione wnioski posiadające dofinansowanie Dzielnicy (jako część miejskiego wkładu) będą realizowane w pierwszej kolejności.

Wybudowane parkingi będą ogólnodostępne.

Wnioski będą przyjmowane do końca maja 2023 roku.

Dokumenty związane z Programem:

  regulamin

  wniosek 

 

 

PROGRAM BUDOWY PARKINGÓW LOKALNYCH W KRAKOWIE

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Jednym z głównych problemów mieszkańców Krakowa jest brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Oprócz oczywistych niedogodności dla właścicieli samochodów osobowych stan ten powoduje także szereg konfliktów społecznych.

Sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu w ostatnich latach ze względu na oddawanie do użytku nowych bloków bez zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych.

W świetle najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych został wskazany przez mieszkańców jako jeden z dwóch głównych problemów w Krakowie.


II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program zakłada znaczące dofinansowanie 80% ze środków miejskich, lokalnych inicjatyw mieszkańców dotyczących budowy parkingów na terenach gminnych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.

Wnioski będą mogli składać mieszkańcy bezpośrednio, np. członkowie danej wspólnoty mieszkaniowej – minimalna liczba wnioskodawców to 5 osób, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej np. mieszkańcy tworzący stowarzyszenie, którego głównym celem jest realizacja inwestycji, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Wnioski składane są na formularzu przygotowanym przez miejską jednostkę realizującą program.

Wnioskodawcy wnoszą wkład własny: minimum 20% wartości inwestycji (tj. dokumentacja projektowa, realizacja robót budowlanych). Może to być:

 1. wkład finansowy,
 2. wkład rzeczowy tj. przekazanie nieruchomości na rzecz miasta pod budowę parkingu.

Parkingi mogą być dofinansowane przez odpowiednią Radę Dzielnicy, dofinansowanie dotyczy części finansowanej przez Gminę. Na etapie wniosku wnioskodawca winien przedstawić oświadczenie Rady Dzielnicy o możliwości dofinansowania (w przypadku jeśli inwestycja będzie dofinansowana). Pozytywnie ocenione wnioski posiadające dofinansowanie odpowiedniej Rady Dzielnicy będą realizowane w pierwszej kolejności.

Gmina Miejska Kraków zawiera z wnioskodawcami umowę cywilnoprawną na czas trwania realizacji projektu. Projekty mogą być realizowane w trybie jednorocznym lub kilkuletnim.

Parkingi powstałe w ramach Programu Budowy Parkingów Lokalnych będą miały charakter ogólnodostępny.

III. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W SPRAWIE BUDOWY PARKINGÓW LOKALNYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY PARKINGÓW LOKALNYCH

Oceny wniosków w sprawie budowy parkingów lokalnych w ramach Programu Budowy Parkingów Lokalnych dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa na podstawie następujących kryteriów:

 1. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 2. Brak wycinki drzew,
 3. Techniczna możliwość realizacji parkingu,
 4. Pozytywna opinia właściwej Rady Dzielnicy,
 5. Możliwość dofinansowania przez odpowiednią Radę Dzielnicy.

IV. TRYB REALIZACJI PROGRAMU

 1. Do 30.09.2022 roku zatwierdzenie regulaminu Programu Budowy Parkingów Lokalnych (stanowiącego załącznik do Programu).
 2. Do 30.11.2022 roku promocja programu oraz do 31.05 danego roku kalendarzowego zaczynając od roku 2023.
 3. Do 30.11.2022r. przyjmowanie wniosków przez jednostkę realizującą program oraz do 31.05 danego roku kalendarzowego zaczynając od roku 2023.
 4. Do 31.12.2022 roku – weryfikacja wniosków, przez jednostkę realizującą program oraz do 30.06 danego roku kalendarzowego zaczynając od roku 2023.
 5. Do 30.11. każdego roku zaczynając od 2023, opracowanie i uzgodnienie koncepcji wraz z oszacowaniem kosztów.
 6. Do 31.12. każdego roku zaczynając od 2023, zawarcie umów na współfinansowanie.
 7. Do 31.01. każdego roku przedstawienie przez Prezydenta Miasta Krakowa sprawozdania z realizacji programu za rok ubiegły.

* W 2022 r. ze względu na brak możliwości proceduralno – prawnych do realizacji założeń programu zrealizowane zostaną modernizacje i rozbudowy wybranych parkingów istniejących.

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wyodrębnienie w budżecie miasta Krakowa zadania pt.: „Program Budowy Parkingów Lokalnych w Krakowie” w wysokości szacowanych kosztów przedstawionych przez jednostkę realizującą program.. Środki na realizację programu będą ujmowane w kolejnych budżetach Gminy Miejskiej Kraków. Zadania zrealizowane w ramach programu mogą być współfinansowane ze środków rad dzielnic. Wsparcie finansowe ze strony rady dzielnicy wlicza się do kwoty dofinansowania ze środków miejskich.

VI. JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

Zarząd Dróg Miasta Krakowa.