Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją – dla dorosłych w terminie od 12 do 26 sierpnia 2023 r. do Muszyny. Nie dotyczy osób na wózkach inwalidzkich.

 

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać od 20 marca do 28 kwietnia br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Uwaga! Każda zakwalifikowana osoba musi zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (w tym o wskazaniach czy przeciwwskazaniach do zabiegów, przyjmowanych lekach).

 

Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,

  • posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

  • dochód nie przekraczający 1 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 2 500 zł netto,

  • pierwszeństwo maja osoby z I a następnie z II grupą inwalidzką, które nie uczestniczyły w wyjeździe w roku poprzednim

 

Wyniki kwalifikacji:

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 22 maja br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronie internetowej.

 

DO POBRANIA:

  Wzór wniosku