Prezydent Miasta Krakowa zaprasza młodzież do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa przyznawana jest corocznie w dwóch

kategoriach:

 • „Złoty Weyssenhoff” za realizację wybitnego działania na rzecz młodzieży w poprzednim

roku kalendarzowym;

 • „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą.

Laureatami nagrody mogą zostać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in.: nauczyciele, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic, edukatorzy, pracownicy młodzieżowych domów kultury, którzy z oddaniem i angażowaniem pracują z ludźmi młodymi, stając się dla nich wsparciem i inspiracją.

Kto może zgłosić kandydata do nagrody:

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje co najmniej trzyosobowej grupie osób w wieku 13-26 lat.

Decyzję o wyborze laureatów nagrody w drodze głosowania dokona powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Aby zgłosić kandydata do nagrody, należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • zebrać podpisy poparcia dla kandydatury od co najmniej 30 osób w wieku 13-26 lat i
 • przesłać do 28 kwietnia br. formularz na adres:
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
  Referat ds. młodzieży,
  ul. Dekerta 24
  30-703 Kraków

Laureatów poznamy w czerwcu br.

Nagroda  została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie.

Patron nagrody:

Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

 

Do pobrania: