Uprzejmie informuję, że dnia 28 lipca br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację, w okresie od 25 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, pod numerem tel. 12 616 65 90 lub w pokoju nr 3B, w przypadku merytorycznych zagadnień dotyczących ogłoszenia konkursowego oraz zasad wypełniania formularza oferty i jej składania.

Dodatkowo pomoc przy wypełnieniu formularza oferty można uzyskać (po uprzedniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji terminu konsultacji):

  • w „Centrum Obywatelskim – ul. Reymonta 20”, tel. 669-528-381, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny funkcjonowania dostępne na stronie internetowej www.co.krakow.pl;
  • w „Centrum Obywatelskim Centrum C 10”, tel. 578-562-000, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny funkcjonowania dostępne na stronie internetowej www.c10.krakow.pl.

 

 

SZCZEGUŁY KONKURSU OFERT:

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego: „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1) w 2023 r. – 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dostosowanie i doposażenie, w okresie od 25 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., lokalu na potrzeby prowadzenia Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3,

2) w 2023 r. – 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, w okresie od 2 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

3) w 2024 r. – 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Termin realizacji zadania: od 25 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., w tym:

1) dostosowanie i doposażenie lokalu na potrzeby prowadzenia Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3: od 25 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

2) prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3: od 2 października 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal na terenie Miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę XVI Bieńczyce), do których Oferent posiada tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku 2022 realizowała przedmiotowe zadanie samodzielnie oraz we współpracy z NGO. W 2022 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków działały 32 Kluby Rodziców prowadzone samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków. Koszty realizacji zadania w roku 2022, samodzielnie przez Gminę, wyniosły 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). W 2022 r. udzielono także dotacji na realizację przedmiotowego zadania publicznego tj. prowadzenia 14 Klubów Rodziców przez NGO, w łącznej wysokości 1 913 935 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych).

W 2023 r. w trakcie realizacji jest 13 Klubów Rodziców prowadzonych przez NGO i 32 Kluby prowadzone samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków. W 2023 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadania publicznego kwotę 2 261 725 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) w przypadku zlecenia zadania publicznego NGO, a w przypadku prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków kwotę 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”.

1. Adresaci zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

2. Zadania Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, zwanego także „Klubem”

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnego Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, zwłaszcza w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub ma prowadzić także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania adresatów zadania publicznego.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie adresatów zadania publicznego. W opracowywaniu programu zajęć powinni brać udział adresaci zadania publicznego, tak by odpowiadał on ich potrzebom.

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;

2) organizację w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w pkt 3-4 (poniżej);

3) realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami:

a) co najmniej 1 spotkanie w miesiącu ze specjalistą z zakresu promowania zdrowego stylu życia, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, dietetyki, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego lub edukacji onkologicznej kobiet, w tym w obszarze profilaktyki nowotworu piersi (w wymiarze minimum 60 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania – minimum 30 minut). Spotkania te powinny odpowiednio promować aktywny i zdrowy styl życia (w tym zasady zdrowego żywienia oraz aktywność fizyczną), zdrowie psychiczne poprzez m.in. wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem lub edukować onkologicznie kobiety m.in. poprzez wdrożenie nawyku regularnego badania oraz samobadania piersi.

W zakresie spotkań o powyższej tematyce Zleceniobiorca będzie zobowiązany do prowadzenia statystyk dotyczących liczby spotkań i uczestników oraz przekazywania ich do Zleceniodawcy w składanych sprawozdaniach. Przedmiotowy zakres działań wpisuje się w obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej akty prawne z zakresu zdrowia publicznego, m.in. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025;

b) co najmniej 3 spotkania w miesiącu (w wymiarze minimum 180 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania – minimum 30 minut) m. in. z.: psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień, specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem, nauczycielem języka polskiego dla obcokrajowców i innymi specjalistami, w tym posługującymi się językiem obcym, np. angielskim lub ukraińskim, w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;

4) realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu, w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów – minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci), w tym:

a) edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo, w tym dla osób nieposługujących się językiem polskim, np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy styl życia, w tym zasad zdrowego żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym), zajęcia językowe;

b) ogólnorozwojowych dla dzieci, np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

5) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;

6) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

7) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka, zgodnie z zapisami przyjętej Konwencji o Prawach Dziecka;

8) realizację innych działań według pomysłu Oferenta.

Spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające potrzeby rodzin cudzoziemców nieposługujących się językiem polskim, powinny być organizowane w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania ze strony odbiorców zadania publicznego, z zastrzeżeniem, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi w Klubie.

Co najmniej 1 raz w miesiącu winny być organizowane spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające także potrzeby:

1) rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami;

2) dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców.

Wyżej wskazane zajęcia nie muszą być realizowane w przypadku braku takiego zapotrzebowania ze strony adresatów zadania publicznego. Jednocześnie zastrzega się, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi w Klubie.

W celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podczas zapisów na spotkania/warsztaty, wyznaczona przez Oferenta osoba winna pozyskiwać informacje o ewentualnych potrzebach np. osób z niepełnosprawnościami, a w przypadku zapisów on-line w formularzu zostanie dodana odpowiednia formatka w tym zakresie.

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w sekcji III poz. 3 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno korzystać co najmniej 250 osób miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień określonych w dziale pn. „Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego”. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

3. Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00. Rekomenduje się:

1) prowadzenie Klubu także w wybrane soboty (w ofercie należy w szczególności wskazać, ile razy w ciągu miesiąca/roku będzie prowadzony Klub i przez ile godzin);

2) prowadzenie Klubu także w godzinach popołudniowych.

Klub jest dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty. Osoby korzystające z oferty Klubu powinny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinien być co najmniej jeden animator dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z opiekunem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu funkcjonowania Klubu, z uwzględnieniem spotkań oraz zajęć/warsztatów, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Klub ma funkcjonować na terenie miasta Krakowa, w lokalu, do którego Oferent posiada tytuł prawny. Na etapie składania oferty dopuszcza się sytuację, w której Oferent oświadcza w ofercie, że będzie posiadał tytuł prawny do lokalu, w którym zamierza realizować zadanie publiczne (co najmniej na okres realizacji zadania publicznego). W takim przypadku umowa dotacyjna może zostać zawarta z Oferentem, wyłącznie w przypadku okazania, przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do tego lokalu.

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Klub, na dzień składania oferty, powinien stanowić odpowiednie miejsce dla uczestników, tj. dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz posiadać warunki zapewniające wysoki poziom realizowanych działań i prowadzonych zajęć. Nie dopuszcza się prowadzenia Klubu w lokalach mieszkalnych. Pomieszczenia, w których będą przebywać rodzice/opiekunowie i dzieci, nie mogą znajdować się poniżej poziomu parteru budynku. Jednocześnie pomieszczenia powinny mieć zapewniony dostęp do światła dziennego. Dopuszcza się sytuację, w której lokal wymaga dostosowania i doposażenia, w tym ze środków z dotacji. Oferta niespełniająca ww. kryteriów podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią przedmiotowego ogłoszenia o konkursie ofert.

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia, w tym planowanego dostosowania i doposażenia, należy przedstawić w sekcji IV poz. 2 oferty.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

Oferent będzie zobowiązany do opracowania regulaminu funkcjonowania Klubu, jego wywieszenia i zaznajomienia z nim adresatów zadania. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

Oferent będzie zobowiązany do przeprowadzania, w porozumieniu ze Zleceniodawcą badania ankietowego wśród osób korzystających z oferty zajęciowej Klubu. Sposób i termin/y przeprowadzenia badania, w tym jego zakres merytoryczny, akceptowany jest przez Zleceniodawcę.

4. Kadra Klubu

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów, posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z rozwojem dzieci do lat 3, kompetencji rodziców i osób oczekujących na potomstwo. Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać co najmniej jednego animatora.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 otwartego co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00;

2. organizacja w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów;

3. realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania – minimum 30 minut);

4. realizacja zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów – minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci);

5. w okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu skorzysta co najmniej 250 osób miesięcznie (ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz). Gmina Miejska Kraków, w danym roku, może uznać rezultat za osiągnięty, jeżeli średniomiesięczna liczba osób korzystających z Klubu w tym roku wyniesie co najmniej 250 osób.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 430/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2023 r., dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/430

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej w dalszej części ogłoszenia Ustawą, nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana wyłącznie jedna oferta. Dotacja może wynieść maksymalnie:

– w 2023 r. – 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dostosowanie i doposażenie, w okresie od 25 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., lokalu na potrzeby prowadzenia Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3,

– w 2023 r. – 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, w okresie od 2 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

– w 2024 r. – 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

3. Wymagany minimalny wkład własny finansowy Oferenta wynosi 1% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

4. Wymagany minimalny wkład własny niefinansowy Oferenta (osobowy i rzeczowy) wynosi 3% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego niefinansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi 40 zł, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez wolontariusza.

5. Jedna oferta może dotyczyć prowadzenia wyłącznie jednego Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, przy czym ten sam Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.

6. Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji, w danym roku przekraczać będzie możliwą maksymalną kwotę dotacji na dany rok, będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

7. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego można uwzględnić koszt dostosowania i doposażenia Klubu ze środków dotacji w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wydatkowana w okresie od 25 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

8. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

9. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

10. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

11. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego do poszanowania praw każdej osoby bez względu na takie cechy jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

12. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

13. Dopuszcza się przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (z wyłączeniem opłat czynszowych, eksploatacyjnych i opłat za media) w trakcie jego realizacji, tj. przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy wartość danej pozycji kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 20%.

W przypadku opłat czynszowych, eksploatacyjnych i opłat za media dopuszcza się przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji, tj. przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy wartość danej pozycji kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 40%.

14. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie działań) w postaci uzupełnionego obligatoryjnego załącznika do oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

15. W przypadku wykazywania w ofercie wkładu osobowego, Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie sekcji VI oferty poz. 3 – „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

16. Oferent jest zobligowany do wykazania w ofercie w sekcji III pkt 3 oferty – „Syntetyczny opis zadania” – konkretnych działań jakie planuje przy realizacji zadania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia „Schemat informacji o minimalnych wymaganiach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

17. W przypadku niedopełnienia przez Oferenta wymogów wskazanych w ust. 14-16 niniejszego ogłoszenia konkursowego, oferta zostanie odrzucona z powodu niespełnienia kryterium formalnego.

18. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

19. W przypadku występowania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, z powodu którego zadanie publiczne mogłoby nie być zrealizowane (w części lub całości) zgodnie z ofertą lub jego realizacja byłaby utrudniona, w szczególności z uwagi na wytyczne administracji rządowej i reżim sanitarny, Oferent i komórka merytoryczna mogą dokonać, w trybie roboczym, stosownych ustaleń – w tym poprzez korespondencję mailową i bez konieczności zawierania aneksu do umowy dotacyjnej – oraz ustalić w szczególności alternatywny sposób realizacji zadania publicznego (w części lub całości), w tym osiągania założonych rezultatów.

20. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) po spełnieniu przesłanek z niej wynikających oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).

21. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

22. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.) obowiązkowi umieszczania w wykazie podatników VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej podlega numer rachunku rozliczeniowego podatnika podatku VAT. W związku z powyższym organizacje pozarządowe przystępujące do otwartych konkursów ofert, które są czynnymi podatnikami podatku VAT powinny posiadać aktualne informacje widniejące w wykazie podatników podatku VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

23. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

24. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstąpienie Oferenta od jego realizacji.

25. W przypadku wystąpienia np. siły wyższej, klęsk żywiołowych lub innych okoliczności niezależnych od Prezydenta Miasta Krakowa, jak również w przypadku rezygnacji ze zlecania zadania publicznego, Prezydent zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez przyznania dotacji.

26. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

27. Dotacja zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zostanie przekazana po podpisaniu umowy z wyłonionym Oferentem.

28. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do kontaktu z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

29. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

30. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 23.

31. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

32. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacyjnej z Gminą Miejską Kraków oraz nie później niż do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego, nie przekraczając jednocześnie 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym przyznano dotację.

33. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

34. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 3 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej z wykorzystaniem narzędzia NGO Generator.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.

4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.

6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:

1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert,

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

8. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

9. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

11. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00.

12. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz z załącznikami należy:

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 336/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2023 roku,

LUB

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią Oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, pokój nr 3B, III piętro, segment B, ul. Dekerta 24.

13. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta/MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty (wraz z załącznikami), zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 4 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

3. Po wypełnieniu formularza oferty należy postąpić zgodnie z zapisami ust. 12 „Sposobu i terminu składania ofert” ogłoszenia konkursowego.

4. W przypadku, kiedy prowadzona działalność pożytku publicznego oraz upoważnienie do reprezentowania organizacji pozarządowej wynika z innych rejestrów niż Krajowy Rejestr Sądowy, Organizacja zobowiązana jest do dołączenia odpisu z właściwych rejestrów do składanej oferty.

5. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

7. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

9. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie,

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem obowiązującego w GMK elektronicznego NGO Generatora ofert; nieprzesłanie oferty wraz z załącznikami podpisanymi Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator lub niedostarczenie wersji papierowej oferty wraz z załącznikami; przesłanie oferty i załączników mailowo lub faxem; niespełnienie kryteriów dotyczących lokalu, wskazanych w ogłoszeniu w części „Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe”),

3) złożenie formularza oferty bez wymaganego załącznika (-ów) (w tym analizy ryzyka),

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu konkursowym,

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty, w tym:

a) nieoszacowanie wartości w zł w sekcji VI oferty poz. 3 – „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII” – w przypadku wykazywania wkładu osobowego przez Oferenta w kalkulacji w ofercie;

b) nieuwzględnienie w sekcji III pkt 3 oferty – „Syntetyczny opis zadania” – konkretnych działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia „Schemat informacji o minimalnych wymaganiach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”,

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie realizuje rodzaju zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu konkursowym,

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym,

10) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu własnego niefinansowego (w tym osobowego i rzeczowego), określonego w ogłoszeniu konkursowym,

11) złożenie oferty dotyczącej prowadzenia więcej niż jednego Klubu,

12) złożenie oferty, w której wnioskowana kwota dotacji w danym roku przekracza maksymalną kwotę dotacji na dany rok, określoną w ogłoszeniu o konkursie.

10. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m.in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

11. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia.

12. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert niespełniających wymogów formalnych.

13. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 6 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

14. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy udział środków własnych finansowych,

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

15. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do dnia 22 września 2023 r.

16. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

17. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,

oraz udostępnia się je w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl.

18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów formalnych i merytorycznych zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

ZASADY UŻYTKOWANIA ELEKTRONICZNEGO GENERATORA OFERT

Regulamin funkcjonowania i użytkowania systemu NGO Generator określa zarządzenie nr 336/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2023 r., dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:

https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/336

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, pod numerem tel. 12 616 65 90 lub 12 616 50 32 w przypadku merytorycznych zagadnień dotyczących ogłoszenia konkursowego oraz zasad wypełniania formularza oferty i jej składania.

Zgłoszenia w zakresie funkcjonowania NGO Generatora należy zgłaszać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo pomoc przy wypełnieniu formularza oferty można uzyskać (po uprzedniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji terminu konsultacji):

– w „Centrum Obywatelskim – ul. Reymonta 20”, tel. 669-528-381, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny funkcjonowania dostępne na stronie internetowej www.co.krakow.pl;

– w „Centrum Obywatelskim Centrum C 10”, tel. 578-562-000, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny funkcjonowania dostępne na stronie internetowej www.c10.krakow.pl.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

3) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. W sytuacjach wyjątkowych komisja może obradować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzję o obradach komisji
z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych podejmuje przewodniczący komisji.

5. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej, zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursowymi.

6. W przypadku pracy komisji konkursowej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, członkowie komisji zobowiązani są do niezwłocznego złożenia swoich podpisów na kartach oceny formalnej i merytorycznej ocenianych ofert.

7. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

8. Dopuszcza się powołanie komisji konkursowej w składzie przekraczającym liczbę określoną w ust. 3.

9. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

10. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona powołuje do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

11. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.),

3) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 7 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

12. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

13. Reprezentant organizacji pozarządowych powołany do komisji konkursowej będzie zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych do konkursu ofert, do złożenia na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do ogłoszenia konkursowego oraz, w przypadku pracy komisji konkursowej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, do wypełnienia także oświadczenia o niezachowaniu kopii dokumentacji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 9 do ogłoszenia konkursowego.

14. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 7 sierpnia 2023 roku o godz. 9.00.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy:

– przesłać w postaci skanu pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

LUB

– wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście do pokoju nr 3B, III piętro, segment B w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków,

LUB

– przesłać poprzez e-PUAP w formacie podpisanego pliku pdf adresowanego do komórki merytorycznej ogłaszającej konkurs ofert.

15. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

WAŻNE DOKUMENTY:

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadań publicznych określa Zarządzenie Nr 430/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2023 r., dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, pod adresem:

https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/430

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, przyjęty uchwałą nr C/2722/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 roku, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167

3. Regulamin funkcjonowania i użytkowania systemu NGO Generator określa Zarządzenie Nr 336/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z 6 lutego 2023 r., dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:

https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/336

4. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:

załącznik nr 1 – formularz analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego i sposób zapobiegania;

załącznik nr 2 – schemat informacji o minimalnych wymaganiach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

załącznik nr 3 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 4 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w ww. Rozporządzeniu;

załącznik nr 5 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 6 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 7 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

załącznik nr 8 – formularz oświadczenia dla członka komisji konkursowej o braku konfliktu interesów wobec Oferentów uczestniczących w konkursie;

załącznik nr 9 – wzór oświadczenia członka komisji o niezachowaniu kopii dokumentacji konkursowej.