Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie zaprasza Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe z Gminy Miejskiej Kraków do udziału w pierwszej edycji konkursu ekologicznego "SEGREGUJEMY WSPÓLNIE".

 


 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zorganizowanych i najlepiej utrzymanych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w których segregacja odpadów jest prowadzona w sposób zgodny z obowiązującym "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków". Do konkursu mogą się zgłaszać Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Oceny miejsc gromadzenia odpadów dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa.

 

Przed zgłoszeniem się do udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z dostępnym poniżej Regulaminem:

 

 Regulamin konkursu "SEGREGUJEMY WSPÓLNIE"

 

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny pobrać i wypełnić Kartę Zgłoszenia (link poniżej). W zgłoszeniu należy wskazać jedno miejsce gromadzenia odpadów, które Spółdzielnia lub Wspólnota chce zgłosić do konkursu. Zgłaszane do konkursu miejsce gromadzenia odpadów komunalnych musi być zlokalizowane w Gminie Miejskiej Kraków na terenie, do którego Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa podsiada tytuł prawny, musi też funkcjonować w ramach Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie. Do konkursu można zgłosić tylko takie miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, które jest użytkowane przez jedną Spółdzielnię Mieszkaniową lub jedną Wspólnotę i jednocześnie jest jedynym miejscem gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców danej nieruchomości.

 

 Karta Zgłoszenia do konkursu "SEGREGUJEMY WSPÓLNIE"

 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną (plik w formacie PDF) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 stycznia 2024 roku, do godz. 14.00. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  

 

Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 30 miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, wybranych na podstawie kolejności zgłoszeń. Pod uwagę będą brane tylko miejsca spełniające wymogi regulaminu konkursu. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych do konkursu podejmuje Komisja Konkursowa. Wiadomość o podjętej decyzji Organizator przekazuje Spółdzielni lub Wspólnocie drogą mailową na adres podany w Karcie Zgłoszenia.

 

W każdym zakwalifikowanym do konkursu miejscu gromadzenia odpadów Komisja Konkursowa przeprowadzi jednorazową kontrolę w okresie od 22 stycznia 2024 r. do 21 marca 2024 r. Podczas kontroli ma prawo być obecny przedstawiciel Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowej, która zgłosiła dane miejsce do konkursu.

 

Kontrola konkursowa będzie polegała na sprawdzeniu:

 • wyposażenia miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednie rodzaje pojemników na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności;
 • zawartości pojemników do gromadzenia frakcji:
  - metali i tworzyw sztucznych,
  - papieru,
  - szkła,
  - bioodpadów,
  - odpadów zmieszanych;
 • sposobu udostępnienia mieszkańcom w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych informacji na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • oznakowania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych danymi identyfikacyjnymi właściciela nieruchomości;
 • usytuowania pojemników w sposób zapewniający swobodny dostęp – zarówno dla mieszkańców jak i ekip odbierających odpady;
 • zabezpieczenia miejsc gromadzenia odpadów przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i roztopowe;
 • stanu sanitarnego i technicznego pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych;
 • czystości i stanu sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych;
 • sposobu zorganizowania miejsca gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

 

W każdym z wymienionych kryteriów Komisja Konkursowa przyzna od 0 do 10 punktów. Po zsumowaniu liczby punktów przyznanych każdemu miejscu gromadzenia odpadów komunalnych, powołane przez Organizatora jury wyłoni zwycięzców konkursu, którzy otrzymają nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród i wyróżnień w różnych kategoriach, zależnie od wielkości nieruchomości lub liczby mieszkańców korzystających z ocenianych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

 


 

Kontakt

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 12 340 05 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00).