Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów "Piaski Nowe" i "Stojałowskiego - Cechowa".

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na obowiązującym FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Szczegóły dotyczące uchwał oraz formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: