Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr LXV/1847/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 września 2021 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ulica Niebieska - Cmentarz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

 

Wyłożenie w dniach od 11 grudnia 2023 r. do 11 stycznia 2024 r. - odnośnik do strony planu

Zasady zapoznawania się z wykładanym w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego (ul. Mogilska 41) projektem planu, szczegóły dot. dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag, opisano w treści ogłoszenia - szczegóły w treści ogłoszenia