Prezydent Miasta Krakowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”, w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Niniejsze konkursy mają na celu wybór ofert w zakresie realizacji zadania publicznego „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 oraz w lokalach wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Kluby Rodziców są miejscami spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. To miejsca, gdzie rodzice i opiekunowie mogą w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Termin realizacji zadania publicznego: 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2026 r.

Termin składania ofert upływa 12 lutego br. o godz. 15.00

Informacje dotyczące konkursów ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 3B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12 616 11 61.

Więcej informacji o konkursie dotyczącym realizacji zadania w lokalach wskazanych przez organizacje pozarządowe:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Więcej informacji o konkursie dotyczącym realizacji zadania w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe