Uwaga:

Pierwotnie pomyłkowo w informacji podałem błędny termin wyjazdu, podając datę sierpniową. Prawidłowa data to 15 - 29 lipca 2024

Bardzo przepraszam za pomyłkę wszystkich zainteresowanych wyjazdem.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją – dla dorosłych w terminie od 15 do 29 lipca 2024 r. do Zembrzyc.

 

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać do 15 kwietnia br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Uwaga! Każda zakwalifikowana osoba musi zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (w tym o wskazaniach czy przeciwwskazaniach do zabiegów, przyjmowanych lekach).

 

Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,

  • posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

  • dochód nie przekraczający 3 000 zł netto na osobę w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 2 500 zł netto w przypadku osób pozostałych,

  • pierwszeństwo mają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, następnie pozostałe osoby, które nie uczestniczyły w wyjeździe w roku poprzednim - najpierw z I grupą inwalidzką, a w razie wolnych miejsc z II grupą inwalidzką.

 

Wyniki kwalifikacji:

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 22 maja br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronie internetowej.

 

DO POBRANIA:

  Wzór wniosku