Statut jest podstawowym dokumentem, który reguluje zasady funkcjonowania Dzielnicy XI. Statut określa w szczególności nazwę i obszar Dzielnicy, zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy czyli Ordynację Wyborczą, organizację i zadania organów Dzielnicy, zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów Dzielnicy.

Statut Dzielnicy XI tekst jednolity (pdf)

 

Organami Dzielnicy są jej Rada i Zarząd.

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wybór i odwoływanie Zarządu,

 2. przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności,

 3. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 3 oraz § 65 ust 3 Statutu,

 4. występowanie z wnioskiem do Rady Miasta o przekazanie zadań określonych w § 5 Statutu,

 5. wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań określonych w § 3 pkt. 5 Statutu,

 6. powoływanie komisji Rady.

 

Zarząd jest organem wykonawczym Dzielnicy.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,

 2. wykonywanie lub nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom Rady,

 3. występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnienia Rady, zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu,

 4. konsultowanie i opiniowanie wszystkich etapów planowania i realizacji zadań wskazanych przez Dzielnicę w ramach środków wydzielonych do jej dyspozycji,

 5. monitorowanie poziomu rozdysponowania środków będących w dyspozycji Dzielnicy,

 6. gospodarowanie mieniem Dzielnicy,

 7. zapewnienie obiegu informacji między organami Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami Dzielnicy,

 8. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu,

 9. umożliwienie pełnienia w siedzibie Rady i Zarządu dyżurów Radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy,

 10. opiniowanie kandydatów na kierowników rewirów dzielnicowych i kierowników posterunków Policji i Straży Miejskiej, w wypadku uzyskania stosownego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta,

 11. inne kompetencje wynikające z niniejszego Statutu.