Kompetencje

Do zakresu działania Dzielnic należą wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w określonych dziedzinach. Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych. Wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy. Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy. Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.

 

Zakres działania i zadania Dzielnic:

 1. Wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w określonych dziedzinach;
 2. Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli i sołectw;
 3. Wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy w określonym zakresie;
 4. Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy w określonym zakresie;
 5. Uczestniczenie w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta; odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy; powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.
 6. Współdziałanie: z organami Miasta; ze szkołami i placówkami oświatowymi, placówkami kultury, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania; z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej; z innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć.
 7. Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy.
 8. Uczestniczenie w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy.

 

 

Zadania Dzielnic

Zgodnie z § 3 Statutu Dzielnicy do zakresu działania Dzielnicy należy wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w następujących dziedzinach:

 1. robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, których prowadzenie stanowi zadania własne gminy,
 2. robót budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami,
 3. robót budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej,
 4. robót budowlanych związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną,
 5. lokalnych wydarzeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
 6. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków",
 7. dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
 8. dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 9. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,
 10. współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy,
 11. komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,
 12. dzielnicowych programów robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w lit. c).

 

Środki finansowe wydzielone do dyspozycji Dzielnicy zgodnie z § 79 Statutu Miasta Krakowa, są środkami publicznymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów realizacji zadań wskazanych przez Dzielnicę zgodnie z § 3 pkt 1 oraz § 65 ust. 3 Statutu..

Wysokość środków finansowych określa wstępnie na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent Miasta w projekcie budżetu, a następnie w budżecie Rada Miasta Krakowa.

Środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy, Dzielnica może przeznaczyć na realizację zadań wchodzących w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże.

Dzielnica może przeznaczać środki będące w jej dyspozycji na remonty i inwestycje w budynkach będących własnością Miasta, zajmowanych przez podmioty inne niż samorząd w sytuacji, w której zawarta umowa nie zobowiązuje tych podmiotów do wykonywania przedmiotowych prac a także na remonty i bieżące konserwacje w budynkach wynajmowanych przez Miasto od innych podmiotów, przeznaczonych na prowadzenie działalności, o której mowa § 3 pkt 1.

 

Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w § 63 ust. 1 Statutu, odbywa się na podstawie algorytmu, w którym:

 1. 40% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,
 2. 40% środków dzielonych jest proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z Dzielnic,
 3. 20% środków dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i nie oddanych we władanie osobom trzecim lub terenach Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.

Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 65% środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację zadań ujętych w § 3 pkt 1) lit. a)-d) oraz lit. l) Statutu.

Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 5% środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy oraz potrzeby techniczne związane z realizacją tych zadań nie mogą przekroczyć 2 % kwoty wydzielonej do dyspozycji Dzielnicy w danym roku budżetowym.

Dzielnica samodzielnie ustala poziom środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach wydatków bieżących i majątkowych.