KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Informacje


1. Utworzenie

Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XXI/143/91 z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich postanowiła o powołaniu osiemnastu Dzielnic jako jednostek pomocniczych. Następnie w dniu 30 sierpnia 1991 r. podjęto uchwałę Nr XXIX/197/91 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. Wybory do Rad Dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Krakowa zamieszkały stale na obszarze działania danej Rady i uprawniony do głosowania zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin. Natomiast wybranym w skład rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej Rady i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze tej dzielnicy.

2. Podstawa działania

Dzielnice aktualnie działają w oparciu o Statut Dzielnic Miasta Krakowa ustalony przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXVII/660/96 z dnia 18 grudnia 1996 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. Do zakresu działania Dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także zadania powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

3. Struktura

Organami Dzielnicy są jej Rada i Zarząd. Rada jest organem uchwałodawczym a Zarząd organem wykonawczym. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący i jego zastępca będący radnymi oraz 2-4 członków wybranych spośród radnych lub spoza składu Rady. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz, organizuje pracę Rady i Zarządu, przewodniczy sesjom Rady i posiedzeniom Zarządu oraz podpisuje ich uchwały. Do wykonywania swoich zadań Rada Dzielnicy może powołać stałe oraz doraźne komisje (zespoły problemowe). Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta. Nadzór nad działalnością Dzielnicy sprawują Rada Miasta i Zarząd Miasta Krakowa.

Obsługę Dzielnicy w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jej organów prowadzi Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa Urzędu Miasta Krakowa. Administracyjno-biurową obsługę Rady i Zarządu każdej Dzielnicy zapewnia się poprzez pracownika oddelegowanego do ciągłej pracy w siedzibie Dzielnicy.

4. Zakres działania

W zakresie działania organów dzielnicy mieści się między innymi wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy jak również opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem Dzielnicy jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej dzielnicy w ramach środków finansowych określanych corocznie w budżecie przez Radę Miasta Krakowa . W obrębie tych środków Dzielnica sporządza projekty przedsięwzięć priorytetowych wraz z określeniem kwot proponowanych na ich realizację. Ponadto Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LVI/519/96 z 17 lipca 19996 r. (z późniejszymi zmianami) powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach.

Dzielnica działa na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnej a do jej zadań należy:

A) Współdziałanie:

- z organami Miasta,
- ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania,
- z sądami , Prokuraturą, Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej,
- z innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć.


B) Uczestniczenie w komisjach:

- konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy,
- przetargowych na wykonanie robót i dostaw dla placówek oświatowych i innych jednostek finansowanych przez Miasto i działających na obszarze Dzielnicy,
- przetargowych na wykonanie robót należących do zadań zlecanych finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy,
- odbiór robót wymienionych w pkt. b i c ,
- przygotowujących porozumienia negocjacyjne dotyczące realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.


C) Wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnicy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.

D) Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej.

E) Ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania Miasta na terenie Dzielnicy.

F) Kontrola i ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych Dzielnicy.

G) Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących.

H) Opiniowanie kandydatów na ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń, zgłaszanych przez współobywateli i zamieszkujących na terenie Dzielnicy.

5. Zadania priorytetowe

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań proponuje Zarząd Miasta, a ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej. Procedurę przygotowania i realizacji zadań priorytetowych ustala Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem. Dzielnice sporządzają projekty przedsięwzięć priorytetowych wraz z określeniem kwot proponowanych na ich realizację. Środki te przeznaczane są na zaspokajanie najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej, w tym istotną rolę odgrywają zadania inwestycyjne. Dziedzinami, które w szczególności zajmują się Dzielnice w ramach tych zadań są: remonty dróg i chodników, parkingi, place, oświetlenie ulic, zakupy i remonty w szkołach, zakupy do bibliotek, przedszkoli, żłobków, imprezy kulturalne, zakupy dla domów kultury, zakupy i remonty w klubach sportowych, imprezy sportowe, zakupy i remonty na rzecz służby zdrowia oraz dofinansowywanie badań specjalistycznych, opieka społeczna, działania na rzecz bezpieczeństwa ludności.

6. Zadania powierzone

Rada Miasta Krakowa przekazała Dzielnicom kompetencje w zakresie decydowania o wyborze szczegółowych zadań w ramach:

A) prac remontowych szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków
B) prac remontowych dróg i chodników lokalnych wraz z oświetleniem
C) modernizacji ogródków jordanowskich
D) tworzenia zieleńców i skwerków wraz z małą architekturą
E) budowy i modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem
F) lokalnych wydarzeń kulturalnych
G) Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa 'Bezpieczny Kraków'


Środki, o których mowa powyżej są planowane i wyodrębniane w ramach zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne, a rozdzielane na poszczególne dzielnice wg algorytmów określanych przez Zarząd Miasta Krakowa. Dzielnice po rozeznaniu potrzeb lokalnych w ramach poszczególnych dziedzin uchwalają listy rankingowe. Zadania z list są realizowane w miarę posiadanych środków w danym roku. W przypadku kulturalnych wydarzeń lokalnych Dzielnice nie tworzą list rankingowych, natomiast mają do dyspozycji kwotę w wysokości 10.000 zł., którą mogą przeznaczać na zadanie lub zadania zgodnie z potrzebami.

7. Wydatki na funkcjonowanie

Każda Dzielnica ma zabezpieczone w budżecie gminy środki na pokrycie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem które obejmują m.in. diety członków 18 Rad Dzielnic, bieżące utrzymanie biur Rad Dzielnic tu np. czynsze, media, materiały, zakup usług.

8. Konwent Przewodniczących Rad Dzielnic

Zarząd Miasta Krakowa uchwałą nr 542/99 z dnia 31 maja 1999 r. powołał Zespół Konsultacyjny w celu koordynacji działalności organów Dzielnic zwany Konwentem Przewodniczących Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Przedmiotem działania Konwentu jest:

A) Koordynacja działalności organów Dzielnic Miasta Krakowa
B) Wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością organów Dzielnic
C) Opiniowanie zagadnień dotyczących działalności organów Dzielnic, przedstawionych do konsultacji przez Radę Miasta i Zarząd Miasta Krakowa.


Konwent jest ciałem doradczym dla Rady i Zarządu Miasta Krakowa w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta. Daje jednocześnie możliwość wymiany doświadczeń między poszczególnymi Dzielnicami oraz stanowi forum informacyjne w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta a Dzielnicami.

9. Konkurs Dzielnic

Dzielnice corocznie uczestniczą w konkursie ogłaszanym przez Radę Miasta Krakowa. Przedmiotem konkursu są projekty inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe w zakresie infrastruktury technicznej, kultury, kultury fizycznej, sportu, rekreacji lub ochrony środowiska. Każda Rada Dzielnicy może złożyć tylko jeden projekt w danym roku. Nagrodzone mogą być maksymalnie trzy projekty. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów nagrodzonych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu są corocznie określane w budżecie miasta.

10. Inne liczby dotyczące Dzielnic

Dzielnica

Powierzchnia
[ha]

Liczba ludności

Liczba członków
Rady Dzielnicy

Liczba członków
R. Dz. w kadencji
IV 2002/06

I

580

59664

32

21

II

583

36964

28

21

III

650

48354

32

21

IV

2288

59064

32

21

V

535

42158

32

21

VI

1354

21942

28

21

VII

2843

20208

28

21

VIII

4216

41125

32

21

IX

532,9

12982

22

15

X

2289,8

14856

22

15

XI

1005,3

52873

32

21

XII

1641

63702

36

21

XIII

2456,4

30442

28

21

XIV

1079,6

23098

28

21

XV

553,5

56229

32

21

XVI

376,6

50170

32

21

XVII

2584,4

20057

27

21

XVIII

7226,1

63018

36

21

11. Mapa Dzielnicy


kliknij aby powiększyć (600x885px)
Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008