KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościWyjazd dla osób niepełnosprawnych
(25.03.2013)
 

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych (i ich opiekunów) z programem usprawniającym i integracją w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu – dla dorosłych. Z wyjazdu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu kończyn dolnych.

Składanie wniosków:
Wnioski (według załącznika) należy składać do dnia 15 kwietnia br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku

Kryteria kwalifikacji:

  • posiadanie orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyn dysfunkcji narządu ruchu kończyn dolnych,

  • miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy XI,

  • dochód nie przekraczający 912 zł netto na członka rodziny, a w przypadku osób samotnych 1084 zł netto.

Wyniki kwalifikacji:
Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 15 maja br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI. Odwołania w formie pisemnej można składać w biurze Rady Dzielnicy XI w terminie 7 dni od daty wywieszenia listy. Odwołania będą rozpatrywane do dnia 30 maja br. O podjętym rozstrzygnięciu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Wniosek dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazd

Info: Rada Dzielnicy XI


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2013