KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Aktualności

Wyjazd dla osób niepełnosprawnych
(2.06.2015)
 

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych (i ich opiekunów) z programem usprawniającym i integracją w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu – dla dorosłych.

Termin: 16 lipca - 30 lipca 2015 r. oraz 31 lipca – 14 sierpnia 2015 r.

Miejsce: Zembrzyce.

Składanie wniosków:

Wnioski (według załącznika) należy składać do dnia 25 czerwca br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,

  • zaświadczenie o stanie zdrowia (w tym o ew. wskazaniach czy przeciwwskazaniach do zabiegów),

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Kryteria kwalifikacji:

  • posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

  • miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy XI,

  • dochód nie przekraczający 200 % netto kryterium ustawy o pomocy społecznej tj. 912 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1084 zł netto. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń spełniających ww. kryterium dochodowe, będą rozpatrywane wnioski osób o dochodach do 250 % netto kryterium ustawy o pomocy społecznej tj. 1140 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1355 zł netto,

  • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które nie uczestniczyły w wyjeździe w roku poprzednim

Wyniki kwalifikacji:

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 1 lipca br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informacja "Wyjazd dla niepełnosprawnych"

Wniosek dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazd

 

Info: Rada Dzielnicy XI


 Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2015