KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Wyjazd dla osób niepełnosprawnych
(22.06.2020)

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją - dla dorosłych. Nie dotyczy osób na wózkach inwalidzkich.

Składanie wniosków:
Wnioski (według wzoru) należy składać do 10 lipca br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.
Uwaga! Każda zakwalifikowana osoba musi posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia (w tym o ew. wskazaniach czy przeciwwskazaniach do zabiegów, przyjmowanych lekach).
Kryteria kwalifikacji:
  • zameldowane na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • dochód nie przekraczający 1520 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1900 zł netto,
  • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które nie uczestniczyły w wyjeździe w roku poprzednim.
Wyniki kwalifikacji:
Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 17 lipca br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronie internetowej.Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne, prosimy o ograniczenie czasu przebywania w biurze dzielnicy do niezbędnego minimum. W związku z powyższym prosimy o składanie kompletnych dokumentów. Możliwe jest też pozostawienie dokumentów w skrzynce pocztowej (nr wniosku zostanie Państwu przekazany telefonicznie).


MATERIAŁY DO POBRANIA

Wyjazd dla niepełnosprawnych - informacja
Wyjazd dla niepełnosprawnych - wniosek
 
Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2017