Proponowany porządek obrad VII sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 20 maja 2024 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (druk nr 81) - projekt Zarządu.

  4. Projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie (druk nr 82) - projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

  5. Projekt uchwały w sprawie opinii dot. przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie (druk nr 83) - projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

  6. Projekt uchwały w sprawie opinii dot. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie (druk nr 84) - projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

  7. Informacje Przewodniczących Komisji.

  8. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

  9. Oświadczenia i komunikaty.

  10. Zamknięcie sesji.