Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Wyjazd dla osób niepełnosprawnych

(18.05.2021)


Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją – dla dorosłych w terminie od 8 do 22 sierpnia 2021 r. do Muszyny. Nie dotyczy osób na wózkach inwalidzkich.

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać do 18 czerwca br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.


Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Uwaga! Każda zakwalifikowana osoba musi zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (w tym o wskazaniach czy przeciwwskazaniach do zabiegów, przyjmowanych lekach).

Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia ZUS albo orzeczenia rentowego dla rolników KRUS o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • dochód nie przekraczający 1550 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1950 zł netto,
  • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które nie uczestniczyły w wyjeździe w roku poprzednim.


Wyniki kwalifikacji:

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 25 czerwca br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronie internetowej.

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne, prosimy o ograniczenie czasu przebywania w biurze dzielnicy do niezbędnego minimum. W związku z powyższym prosimy o składanie kompletnych dokumentów. Możliwe jest też pozostawienie dokumentów w skrzynce pocztowej (nr wniosku zostanie Państwu przekazany telefonicznie).

DO POBRANIA:

Wyjazd dla niepełnosprawnych - informacja
Wyjazd dla niepełnosprawnych - wniosek 

Info: Rada Dzielnicy XI